Obecná pravidla soutěží na Facebookových stránkách Malka (@Malka.sperky)

 

 1. Obecná ustanovení

  1) Soutěž pořádá David Vašek IČO 47183420 (dále jen „organizátor“).

  2) Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu návštěvnosti a budování povědomí své facebookové stránky Malka.

  3) Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

  4) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby blízké organizátora, které by mohly zneužít znalost zákulisí soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba blízká, výhra nemusí být předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže.

  5) Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

  6) Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

  7) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

  8) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

  9) Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

  10) Pravidla soutěže jsou uveřejněna u každého soutěžního příspěvku a na https://malka.cz/obecna-pravidla-soutezi-na-fb-strance-malka . Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na facebookové stránce organizátora v Poznámkách.

 

 

 1. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

  1) Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) . Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

  2) Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

  3) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry)

   

 2. Mechanismus soutěže

  1) Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.

  2) Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor výherce, který jako první odpoví správně na soutěžní otázku. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

   

 3. Výhry a jejich předání

  1) Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

  2) Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Malka. Zároveň odešle organizátor vítězům soukromou facebookovou zprávu s informací o výhře.

  3) Účastník je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno, email, telefonní číslo a platnou doručovací poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslána výhra. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci.

  4) Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora, případně budou zaslány emailem nebo poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, neproběhne žádný další pokus o doručení.

  5) V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.

  6) Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

  7) Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

  8) Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.

  9) Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.